Griass Eich, Haudi.

I hob mar an Ding kaffd, an - wia schdehd do auf den Pakl? Jo, richdig, an "Metall-Allesschneider" hob i kafft.

Olle Ochdung, heads, a Metall-Allesschneider! Wos heit ned scho ois gibd! No, hob des Trumm haamzahd, und woits glei ausbrowian.

Pock des Kastl aus, stecks au, und schoit ei. Oke, drahd si. No, weama glei seng, wos des ollas schneit! Metall-Allesschneider. Wos schneit dea jedsn? Metall? Oda Alles? Oda wos?

Hob i amoi wos klans browiad, a Soletti. Zack, und woa scho gschnidn. Aha, gehd oiso wiakli! No, schauma amoi, wia des mim Metall is. Duari a bissl umanaundkramanzn, und find a Schdickl a duenns Messingblech. Hoids hi, najo, a bissl gwiagd hoda scho, oba gschnidn hodas.

Hob i glei wos heatas browiad. A Schdickl vo an Wossaleitungsrearl. Pfau! Do san de Funkn gflogn! Oba

weidagaunga is aa nix. A hoiwe Schdund laung hob i aun den Rearl umadumgschnidn, da Metall-Allesschneider hod scho gschtungn ois wia, und bei den Rearl hod ma nedamoi gscheid an Kroza gseng!

Sakra, wos de wieda auf des Pakl draufschreim! Hob des Klumpat gschnappt und ins Gschefd zrucktrogn. Wia de Vakeifarin den Aparat siachd, schlogds de Hend iban Kopf dsaum, und sogd: "Jo, wos haums den mid dem gmochd, liaba Hea?" "No, nix", hob i gsogd, "wia draufschdehd, aufm Pakl, woit i hoid Metall schneidn, a Wossaleitungsrearl." "Des deafns mid so an Geret jo ned mochn!" sogd de Tant hinta da Pudl. "Des Geret schneit jo nua Brot, Fleisch, Wuaschd, Gemüse und Kaas!" Sog i: " Wiaso schdehd nocha Metall-Allesschneida drauf? Waun des kana is, soins doch Brot-Wurst-Fleisch-Gemuese-Kaese-Schneider hiischreim, und ned Metall-Allesschneider! Des is a foische Produktdeklarazion!" Sogd de Vakeifarin: "Liba Hea, wauns de Gebrauchsaunleitung glesn hedn, hedns des gwussd, dass ma mid den ned Eisn schneidn deaf." "Wos", hob i gsogd, "hea mid den Heftl, schauma eine!" No, nigs is dringschdaundn, dass ma kaa Metall damid schneidn deaf. "Schauns dass weidakumman, Se Falott, Se damischa, hoidns wem aundan fian Noan, heans!" hods mi aunkeift. A so a Funsn! Hob i gsogd: "I kaff ma jeds an Täglich-Alles-Schneider, höhö!" und bin gaunga.

Oiso, bassds auf, wos in den Pakl drin is, wauns wos kaffds, weu draufschdeh duad eh nuara Lug, höhö!

Wia gsogd, tret's Eich hoid kan Schaas ei, gö!

Griass Eich, i wünsch Eich wos!

Haudi.


21.12.1995, Haudi